Koi kapre a záhradné jazierka - informácie

Koi kapre, jazierkové ryby, záhradné jazierka - Hobby Koi

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Ing. Ľudovít Šimčák, Lomnická 894/73A, 093 03 Vranov nad Topľou, (ďalej len „prevádzkovateľ“), IČO : 47748567, DIČ : 1080142767, ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.hobbykoi.sk, (ďalej len „obchod“).

VYMEDZENIA POJMOV:

 • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ internetového odchodu www.hobbykoi.sk, Ing. Ľudovít Šimčák.
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu a tým vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.
 • Tovarom sa rozumie produkt alebo služby ktoré sú v ponuke internetového obchodu www.hobbykoi.sk.
 • Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu www.hobbykoi.sk.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu.
 • Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

OBJEDNÁVKA, STORNO OBJEDNÁVKY:

Objednávku je možné uskutočniť niekoľkými spôsobmi:

 • on-line: vyplnením objednávkového formulára
 • elektronickou poštou: simcakludovit@gmail.com
 • telefonicky na čísle: +421 918 337 342
 • osobne

Všetky elektronické objednávky sú potvrdené najneskôr do 24 hodín elektronickou poštou alebo telefonicky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza telefonickým alebo e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za bezpredmetnú.

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. Ak už bola objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 15 dní na účet, z ktorého ste zaplatili.

Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak vám ho už nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s Vami nedohodneme na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky Vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Objednávku nie je možné stornovať u tovarov vyrábaných alebo objednaných priamo pre kupujúceho, pokiaľ už objednávka bola odsúhlasená, potvrdená kupujúcim a zadaná výrobcovi.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:

Kupujúci ( nepodnikateľ ) - spotrebiteľ môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho (jazierkový filter vyrobený na mieru) alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Nie je možné vrátiť tovar pokiaľ je rozbalený, použitý alebo vykazuje známky použitia.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci oznámi predávajúcemu čo najskôr, a to písomne e-mailom na simcakludovit@gmail.com, alebo poštou na našej adrese. O akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od obdržania oznámenia.

Kupujúci - spotrebiteľ na vlastné náklady odošle tovar a doklad o kúpe do 5 pracovných dní od oznámenia, v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad na adresu prevádzkovateľa: Ing. Ľudovít Šimčák, Lomnická 894/73A, 093 03 Vranov nad Topľou. Kupujúci spolu s tovarom zašle originálny doklad pri úplnom odstúpení od zmluvy, kópiu dokladu pri čiastočnom odstúpení od zmluvy. Kupujúci ( nepodnikateľ ) - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 7 pracovných dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

V prípade, že kupujúci písomne odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak.

Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:

 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nedvíha telefón, atď.),
 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
 • ak má podozrenie že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok ako aj iných dôvodov ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

DODACIE LEHOTY:

Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu vrámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare (spravidla v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky), najneskôr však do 14 dní od akceptovania objednávky. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 14 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky.

Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo e-mailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny objednávky.

SPÔSOB DODANIA TOVARU:

Tovar posielame kuriérskou službou. Po internetovej objednávke si ho môžete vyzdvihnúť aj priamo na adrese sídla firmy, pri zachovaní ceny z internetového obchodu.

Ak vám tovar nebol doručený ani do 7 dní po našom e-maily, resp. SMS o expedícii, tak nás prosím kontaktujte. Bližšie informácie o Vašom balíku a možných dôvodoch nedoručenia vám po preverení následne poskytneme e-mailom.

SPÔSOB PLATBY:

Kupujúci má možnosť vybrať si z viacerých variant zaplatenia kúpeného tovaru:

 • na dobierku (platíte až pri doručení tovaru)
 • v hotovosti (osobný odber)
 • úhradou na účet vedený vo VÚB Banke a.s.- SK43 0200 0000 0032 6791 6951
 • darčekovou poukážkou (pri platbe objednávky darčekovými poukážkami sa z darčekovej poukážky nevydáva)

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak si kupujúci neprial inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu- simcakludovit@gmail.com.

PREPRAVNÉ A INÉ POPLATKY:

K uvedeným cenám pripočítavame nasledovné prepravné podľa spôsobu a adresy dodania. Kompletné podmienky prepravného si môžete pozrieť tu:

Hmotnosť zásielky:Sadzba (Eur):
do 3kg 5,90 €
4 až 10kg 6,50€
11 až 20kg 7,90€
21 až 30kg 9,90€
31 až 40kg 12,90€
nad 40kg podľa dohody

 

Pri nákupe nad 150 eur je prepravné zdarma s výnimkou jazierkových fólii, geotextílii, jazierkovej soli, zeolitu a plastových jezierok, pri doprave ktorých platí cenník uvedený vyššie.

Iné poplatky ani balné neúčtujeme. V prípade rozdelenia jednej objednávky na viac zásielok na základe vášho želania vám môže byť účtované prepravné za každú zásielku samostatne.

NEPREVZATÉ ZÁSIELKY ZÁKAZNIKOM:

Ak zákazník požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie prepravné vo výške platných prepravných poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu zákazníkovi bude zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra.

Pokiaľ zákazník v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Zákazník bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

ZÁRUČNÁ DOBA:

Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. V prípade tovaru s inou záručnou dobou je záruka uvedená v záručnom liste. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu.

HOBBYKOI.SK ZÁKAZNÍKOVY RUČÍ ZA:

  • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený • dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke • pri elektronickej platbe (prevodom) ručíme za vrátenie peňazí ak prekročíme maximálnu dodaciu dobu produktov (ak o to zákazník požiada) • priloženie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak

HOBBYKOI.SK NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
 • obsahovú náplň- knihy, DVD a podobných produktoch oficiálne vydanú vydavateľom

PODMIENKY REKLAMÁCIE:

Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

Lehoty na uplatnenie reklamácie:

Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

Miesto uplatnenia reklamácie:

Kupujúci je povinný uplatniť právo zo zodpovednosti za vadu bez zbytočného odkladu po prejavení sa vady u obchodného zástupcu. Ak je tovar naďalej používaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

K uplatneniu reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný formulár, v ktorom uvediete druh tovaru, kedy bol zakúpený, rozsah vady, dátum a podpis.

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite na adresu Ing. Ľudovít Šimčák, Lomnická 894/73A, 093 03 Vranov nad Topľou, prípadne tovar prineste osobne na adresu firmy vo Vranove n/T. Tovar neposielajte na dobierku, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte vyplnený reklamačný list a kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému.

Odstrániteľné vady:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť do 30 dní od uplatnenia reklamácie.
 • Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 • V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak sa vada týka len tejto súčasti.
 • Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezzávadnú.
 • Ak ide o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže vec pre opätovné vyskytnutie sa vady po 3. oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy.

Neodstrániteľné vady:

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

Záručná doba:

Na tovar objednaný v internetovom obchode www.hobbykoi.sk je štandardne záručná doba 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu simcakludovit@gmail.com alebo telefonicky na +421 918 337 342. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Vrátenie tovaru:

Tovar zakúpený v internetovom obchode www.hobbykoi.sk môžete bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné uskutočniť preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné. Tovar je nutné zaslať na adresu Ing Ľudovít Šimčák, Lomnická 894/73A, 093 03 Vranov nad Topľou, prípadne tovar prineste osobne na adresu firmy vo Vranove n/T. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože nebude prevzatý. Do balíka priložte kópiu dokladu (bloček z FM, faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom. V prípade, že bol tovar už zaplatený, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní po obdržaní vrátenej zásielky, na účet, z ktorého ste zaplatili, prípadne inou formou podľa vzájomnej dohody.

Od zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledovných prípadoch:

 • tovar je mechanicky poškodený
 • tovar má známky používania
 • ak tovar nie je v pôvodnom originálnom balení
 • tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)
 • tovar bol objednaný špeciálne na objednávku
 • keď to povaha výrobku neumožňuje

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

PRÁVA KUPUJÚCEHO PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE:

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže požadovať namiesto odstránenia chyby (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí).

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe.

Reklamácia sa považuje za vybavenú - ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

POSTUP REKLAMÁCIE:

Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné dodržať nasledujúci postup:

 • Pošlite e-mail na našu adresu simcakludovit@gmail.com, kde uvediete Vaše meno a telefonický kontakt na ktorom Vás zastihneme, názov výrobku, katalógové číslo, číslo faktúry a popis závady.
 • Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe spolu s adresou na zaslanie reklamovaného tovaru.
 • Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, kópiou faktúry, prípadne potvrdeným záručným listom. Ak sa adresa dodania opraveného výrobku bude líšiť s adresou na faktúre je nutné uviesť aktuálnu adresu a telefonický kontakt.
 • Vo vlastnom záujme, pre urýchlenie reklamácie, prosíme zasielajte reklamované produkty na adresu, ktorá Vám bude zaslaná emailom.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v "Poznámke k objednávke" žiadosť o ich vymazanie ihneď po jej vybavení.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.hobbykoi.sk, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu, nakladá v zmysle "Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov".

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je, pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi, za účelom doručenia zásielky.

Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.hobbykoi.sk súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Dotknutá osoba (kupujúci) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií, vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

ZÁVEREČNÉ PODMIENKY USTANOVENIA:

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.hobbykoi.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.04.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Ing. Ľudovít Šimčák
konateľ spoločnosti


Kategórie

Zoznam výrobcov

Facebook priatelia